Algemene voorwaarden Inschrijfformulier

 

Artikel 1 De inschrijving
1. De cursist kan zich bij OTO Academie inschrijven door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
2. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden en de prijzen welke standaard op de website worden vermeld en bij de studiegids worden meegeleverd.
3. Tevens verklaart de cursist te voldoen aan de vooropleidingseisen die voor het volgen van de opleiding of voor deelname aan het examen gewenst en/of noodzakelijk zijn.
4. De cursist accepteert bij inschrijving de examenbepalingen die gelden voor de opleiding waarvoor is ingeschreven.
5. Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt vanaf het eerste leermoment of bij de start van de opleiding. Deze bedenktermijn geldt alleen bij open inschrijvingen.

Artikel 2 De cursusorganisatie
1. Indien het aantal deelnemers naar het oordeel van OTO Academie te gering is, behoudt OTO Academie zich het recht voor, voor aanvang van de opleiding, opleidingen te laten vervallen.
2. OTO Academie behoudt zich het recht voor wegens planning technische redenen incidenteel af te wijken van de vermelde startdata en lesdagen.
3. OTO Academie behoudt zich het recht voor, voor bepaalde opleidingen en/of trainingen, een door haar geautoriseerde Business Partner in te schakelen.
4. Bij ziekte of afwezigheid van een docent zet OTO Academie binnen 7 dagen een vervangende docent in.
5. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als OTO Academie als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
6. Uitval/wijziging van een docent is geen reden voor annulering.
7. Om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten dan wel om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt OTO Academie zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 3 Het studieprogramma
1. OTO Academie levert de opleidingen standaard via E-learning en bijbehorende materialen, zoals vermeld in de meest recente studiegids, op het moment van inschrijven.
2. Uiterlijk de eerste lesdag wordt het lesrooster uitgegeven, waarop staat vermeld op welke data en tijden de lessen worden gegeven.
3. De cursist kan eenmalig de opleiding doorlopen. Indien de opleiding voor de tweede keer doorlopen wenst te worden is het totale opleidingsgeld opnieuw verschuldigd.
4. Een tijdelijke onderbreking is eenmalig mogelijk, onverminderd de verplichting de opleiding in zijn geheel te moeten betalen. Het verzoek om onderbreking dient schriftelijk en aangetekend of per email te worden gedaan bij OTO Academie.
5. Retourzendingen van fysiek studiemateriaal zijn niet mogelijk. Het studiemateriaal blijft eigendom van de cursist.
6. De studiebelasting bedraagt gemiddeld genomen 16 uur per week gedurende de looptijd van de opleiding, waarin zijn inbegrepen de theorielessen, de studietijd thuis en de af te leggen examens

Artikel 4 Examenorganisatie
1. De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en een geldig diploma op minimaal LBO-niveau om deel te mogen nemen aan de examens bij het Innovam.
2. De exameneisen, de examendata, de examenplaatsen en het examengeld wordt vastgesteld door de daartoe bevoegde exameninstantie.
3. (Her-)examenkosten en herexamenlessen zijn niet inbegrepen bij het opleidingsgeld. (Her-)examenkosten komen geheel voor rekening van de cursist of de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever. Een (her-)examen wordt aangevraagd nadat de betaling op rekening van OTO Academie is bijgeschreven. Indien de cursist zelf een (her-)examen aanvraagt dient hij/zij OTO Academie schriftelijk aangetekend of per email op de hoogte te stellen van zijn/haar examendatum. Indien de cursist deze procedure niet exact volgt, aanvaardt OTO Academie geen enkele aansprakelijkheid.
4. Niet OTO Academie maar de betreffende exameninstantie is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de examens. U dient er rekening mee te houden dat de aanvraag voor een examen altijd minimaal 10 weken duurt.
5. Het praktijkexamen kan slechts afgelegd worden indien de cursist alle theoretische (deel)certificaten met een voldoende behaald heeft.
6. De verantwoordelijkheid voor een juiste en tijdige aanmelding voor het examen ligt bij de cursist.

Artikel 5 Cursistencode
De cursistencode is een artikel waarin de rechten, plichten en gedragingen van de cursisten zijn opgenomen. De code ondersteunt een adequate organisatie van de cursus en daarbij behorende goede communicatie. Onderstaand een extract van de voor de inschrijving relevante bepalingen.
1. De cursist is verplicht elke adreswijziging / telefoonnummerwijziging zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk aangetekend of per email aan OTO Academie mede te delen.
2. De cursist dient vakantie(dagen) schriftelijk aangetekend of via email kenbaar te maken aan OTO Academie. Indien hieraan niet voldaan wordt, is OTO Academie niet aansprakelijk als een examen is gepland op een datum dat de cursist om die reden afwezig is.
3. Het annuleren of wijzigen van een ingeplande praktijkles moet door de cursist twee werkdagen vóór de geplande les per email worden doorgegeven aan de OTO Academie. Indien dit niet gebeurd vervalt de betreffende les zonder recht op restitutie of omplannen van de gemiste les.
4. Cursisten kunnen van de opleiding bij OTO Academie worden verwijderd om redenen als storend gedrag, agressie tegen de docent(e), drank en/of drugsgebruik en andere redenen ter beoordeling aan de docent. OTO Academie behoudt zich het recht voor om na een sommatie per aangetekende brief en na de cursist gehoord te hebben, de inschrijving zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. De cursist die van de opleiding wordt verwijderd, kan geen aanspraak maken op eventuele restitutie en/of schadeloosstelling.
5. De cursist zal zich op geen enkele wijze negatief uitspreken over medecursisten evenals docenten als hiervoor geen gegronde reden bestaat. Tevens leidt seksuele intimidatie in de vorm van handtastelijkheden en/of opmerkingen van dien aard en/of schending van rechten, genoemd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek tot directe verwijdering van de opleiding zonder restitutie van opleidingsgelden. Alle rechten van cursist en/of betalende instantie/ werkgever/opdrachtgever in voorgenoemde en later te noemen artikelen komen hierbij uitdrukkelijk te vervallen.
6. De cursist dient gemotiveerd te zijn en een positieve en proactieve houding te tonen ten aanzien van de opleiding.
7. De eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de verplichte stage voor het aandragen van een CBR leerling blijft onverminderd bij de cursist liggen.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
1. Het opleidingsgeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn tenzij anders is vastgelegd in de betalingsovereenkomst van OTO Academie.
2. Deelname is alleen mogelijk als de betalingen conform artikel 3.1 zijn voldaan.
3. Indien er aan enige financiële verplichting op grond van deze voorwaarden niet of niet op tijd wordt voldaan, is diegene op wie de betalingsverplichting rust in gebreke. In een dergelijk geval wordt de totale vordering (in het geval van termijnbetaling: inclusief de nog resterende termijnen) in zijn geheel direct opeisbaar en zal er zonder nadere ingebrekestelling tot incasso worden overgegaan. Tevens zal er vanaf dit moment wettelijke rente in rekening worden gebracht.
4. Vanaf het moment dat OTO Academie een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de cursist, dan wel de betalende instantie/ werkgever/opdrachtgever.
5. Bij niet tijdige betaling kan de cursist de toegang tot de lessen/faciliteiten worden ontzegd.
6. Mondelinge opzeggingen volstaan niet en ontslaan de cursist niet van de aangegane financiële verplichting.
7. Betaling in deeltermijnen is uitsluitend mogelijk per automatisch incasso. Hiervoor heeft de cursist OTO Academie toestemming gegeven via de betalingsovereenkomst. De betaling in deeltermijnen stopt automatisch nadat het totale bedrag van de opleiding door de cursist is betaald.
8. Bij voortijdige beëindiging is de cursist het eventueel achterstallige lesgeld verschuldigd. Er wordt geen restitutie verleend, wanneer het volledig lesgeld reeds is voldaan. Het retourneren van studiemateriaal heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld.
9. Restitutie van opleidings- en examengeld is niet mogelijk.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
OTO Academie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen en/of zaken waarvan OTO Academie zich bedient, noch aansprakelijk voor schade bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet.
Artikel 8 Auteursrecht
OTO Academie bezit auteursrecht op het verstrekte eigen cursusmateriaal. Niets uit deze uitgaven mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de directeur van OTO Academie. De cursist zal OTO Academie vrijwaren van claims van derden op het terrein van door hem veroorzaakte inbreuk op het terrein van copyright, auteurs- en octrooirechten, ontstaan in verband met gebruik van zaken zoals software, opstellingen, registratie, boeken en tijdschriften die eigendom zijn van OTO Academie, dan wel onder beheer van OTO Academie en door haar ter beschikking gesteld, of waarvan hij/zij kennis van heeft kunnen nemen. Eventuele kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, verbonden aan voornoemde claims tegen OTO Academie, evenals de renten, zijn volledig voor rekening van de cursist die in vorige zin vermelde rechten schendt.

Artikel 9 Beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de cursist en/of betalende instantie/werkgever/opdrachtgever en OTO Academie eindigt automatisch met de laatste bijeenkomst van de opleiding en nadat alle wederzijdse rechten en plichten zijn nagekomen.
2. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk door opzegging per aangetekende brief aan OTO Academie. Tussentijdse beëindiging ontslaat de cursist nimmer van de verplichting om het totale bedrag van de opleiding te moeten voldoen.
3. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.

Artikel 10 Voorwaarden Baangarantie
Onder de baangarantie wordt verstaan, Definitie baangarantie: “Een loondienstverband van ten minste zes maanden bij een verkeersschool, ofwel een aanbod tot franchisenemerschap bij een franchisegever. ”De baangarantie wordt uitsluitend afgegeven door OTO Academie.Ten aanzien van de baangarantie wordt door OTO Academie een aantal aanvullende voorwaarden gesteld en heeft de cursist te maken met extra verplichtingen. Deze aanvullende voorwaarden en verplichtingen worden hieronder puntsgewijs benoemd.
1. De baangarantie wordt mede afgegeven op basis van een goede mentale en fysieke gesteldheid van de cursist op moment van de intake. De cursist zal een verklaring tekenen ter bevestiging van die goede mentale en fysieke gesteldheid. De baangarantie is alleen van toepassing indien de gesteldheid van de cursist gelijkblijvend is. Mocht deze gesteldheid in zoverre veranderen dat dit invloed heeft op het toekomstig beroep en/of verdere deelname aan de cursus dan vervalt de baangarantie. De gevolgen hieruit voortvloeiend, zijn geheel voor rekening van de cursist of de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever.
2. De cursist dient tijdig aanwezig te zijn bij de klassikale lessen evenals bij de praktijklessen. Indien de cursist verhinderd is, dient hiervoor een geldige reden aan ten grondslag te liggen en dient de cursist de docent hiervan tijdig schriftelijk, via email of reguliere post, op de hoogte te stellen.
3. De cursist dient te allen tijde de zelfstudie volgens de opgegeven richtlijnen van de docent voor te bereiden, voldoende en aantoonbare inspanningen te leveren ten behoeve van een correcte voorbereiding op de lessen.
4. De cursist toont en gedraagt zich tijdens de cursus op representatieve wijze, (zie de cursistencode) behorende bij de status van het beroep van rijinstructeur. Bij afwijking vervalt de baangarantie.
5. Indien de cursist tijdens de duur van de opleiding een vakantie gepland heeft staan, is de cursist zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof.
6. De cursist is bereid, gedurende de opleiding, een onbetaalde stage te volgen bij de toekomstige werkgever, waarbij alle arbeidsvoorwaarden van deze opdrachtgever, betreffende werktijden en verdere aanvullende afspraken worden aangehouden.
7. Wanneer een cursist telefonisch of per email niet bereikbaar is, vervalt zijn baangarantie.
8. Een baangarantie komt per direct te vervallen bij het weigeren van een baan, aangedragen door OTO Academie.
9. De cursist wordt tijdens de intake gevraagd of hij/zij van onbesproken gedrag is. Indien op deze vraag positief wordt geantwoord nemen wij zijn/haar antwoord voor waar aan. De cursist zal echter te allen tijde in staat moeten zijn om een Verklaring van Goed Gedrag te kunnen overleggen. Deze is opvraagbaar bij de gemeentelijke instellingen in de woonplaats van de cursist. Mocht deze Verklaring van Goed Gedrag niet afgegeven kunnen worden ten tijde van de opleiding en/of sollicitatieprocedure, vervalt alsnog de afgegeven baangarantie. De gevolgen hieruit voortvloeiend zijn geheel voor rekening van de cursist of de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever.
10. OTO Academie is gerechtigd bij schending van de eisen, welke hierboven gesteld zijn in lid 1 t/m 9 van artikel 10, de afgegeven baangarantie in te trekken. De schriftelijk ondertekende baangarantie vervalt hierbij uitdrukkelijk.

Artikel 11 Omgang met opdrachtgevers
Met betrekking tot de omgang met opdrachtgevers kan het volgende worden vermeld. Indien een voorval, gedraging of tekortkoming van inspanning, zoals genoemd in lid 1 t/m 10 van Artikel 10 voorwaarden Baangarantie zich voordoet, dan zal OTO Academie de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever in een vroeg stadium op de hoogte stellen, zodat tijdig actie kan worden ondernomen en de betreffende cursist een actieplan tot verbetering kan worden overlegd. In overleg tussen OTO Academie en de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever kan bepaald worden of uiteindelijk verbetering van gedrag of tekortkoming zichtbaar is, of dat OTO Academie alsnog overgaat tot het verbreken van de overeenkomst tot het volgen van de opleiding. In geval van verbreking van de overeenkomst kan in overleg met OTO Academie de mogelijkheid bestaan dat door de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever kosteloos een andere cursist kan deelnemen aan de eerstvolgende opleiding. Dit is geen recht, maar geheel ter beoordeling van de directie van OTO Academie.

Artikel 12 Privacy statement / AVG wetgeving
Vastleggen en verwerking van gegevens
De door de cursist verstrekte gegevens komen onder verantwoordelijkheid van OTOacademie in de administratie van OTOacademie. De gegevens van de cursist worden niet verstrekt aan personen, bedrijven en instellingen buiten de OTOacademie, behalve het IBKI exameninstituut.
OTOacademie gebruikt uw gegevens ten behoeve van de uitvoering van de door de cursist ingeschreven opleiding en voor het registreren van de studievoortgang van de cursist. Slechts medewerkers in dienst van OTOacademie en de cursist hebben toegang tot de individuele studievorderingen.
Medewerkers van OTOacademie heeft het recht e- mailcontact te onderhouden met de cursist, op voorwaarde dat de cursist niet expliciet te kennen heeft gegeven daar geen toestemming voor te geven.

De gegevens van de cursist kunnen door OTOacademie worden aangewend voor het verlenen van aanvullende diensten door OTOacademie. Bijvoorbeeld andere producten en diensten van OTOacademie en/of het doorgeven van examenresultaten en delen van gegevens met jet IBKI exameninstituut.
Wanneer de cursist hierop geen prijs stelt, dan verneemt OTOacademie dit graag expliciet op info@otoacademie.nl binnen 24 uur na inschrijving.

Alle gegevens van de cursist worden beschermd en exact conform de wet AVG beveiligd opgeslagen.

Artikel 13 Klachtenregeling
Ondanks dat wij er vanuit de OTOacademie alles aan doen om je opleiding zo comfortabel en goed mogelijk te verzorgen, kan het onverhoopt altijd voorkomen dat je het ergens niet mee eens bent, je een klacht hebt, of een suggestie ter verbetering wilt aandragen.
Om deze klachtenafhandeling zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, treft je hierbij onze klachtenregeling aan. Als eerste zullen we je vragen om de klacht of suggestie altijd per E-mail of aangetekende post te versturen. Dit kost even wat extra energie vanuit jou, maar het heeft ook voordelen; Zo heeft de directie van de OTOacademie:
• De tijd om écht inhoudelijk naar je klacht of suggesties te kijken,
• Research te doen bij de betreffende afdeling,
• De tijd en ruimte om voor beide partijen een zo goed mogelijke oplossing te realiseren,
• De mogelijkheid de klacht of suggestie per e-mail weer aan jou terug te koppelen.
Het klachten- en of suggestieproces ziet er als volgt uit
1. Verstuur je klacht of suggestie altijd per email naar info@OTOacademie.nl of aangetekend naar ons hoofdkantoor te Breda. De adresgegevens vind je in je studiegids.
2. Na ontvangst van je E-mail of aangetekende brief krijg je binnen 24 uur van de OTOacademie een ontvangstbevestiging.
3. Je klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld door de directie van de OTOacademie.
4. Op dat moment zullen wij een reactietijd van maximaal 10 werkdagen aanhouden. Deze tijd zullen wij gebruiken om een goed en realistisch beeld te creëren van situatie omtrent de klacht én om te bepalen welke oplossing het beste aansluiting vind op de ontvangen klacht.
5. Binnen maximaal 10 werkdagen zullen wij vanuit de directie van de OTOacademie inhoudelijk reageren op je klacht. Dit doen wij altijd per E-mail. Zo heb je snel, helder en zwart op wit een gedegen antwoord op je vraag, klacht of suggestie.

Beroepsmogelijkheid Cursisten
Uiteraard kun je er van op aan dat wij elke klacht serieus nemen. Vandaar ook dat wij graag duidelijkheid geven omtrent jouw mogelijkheden tot het aangeven dat iets niet naar wens gaat. Indien je het met de voorgedragen oplossing of het antwoord vanuit de directie van de OTOacademie niet eens bent, bestaat er voor onze cursisten de mogelijkheid om je klacht te deponeren bij de brancheorganisaties BOVAG (www.bovag.nl )Het oordeel dat voorkomt uit hun bevindingen is in deze beroepsmogelijkheid bindend voor zowel de cursist als de OTOacademie.
De ingediende klacht of suggestie blijft voor tenminste 1 jaar digitaal bewaard.